Staff

Dee DeKlijn  -  Principal

Paul Bailey  -  Assistant Principal

 

Jamie Allen - Teacher Prep

Stephanie Burnage - Teacher Prep

Rachael Moore  -  Teacher Prep

Laura Wilcox - Teacher Prep

Carly Bell  -  Teacher Grade 1/2

Adriana Grisold  -  Teacher Grade 1/2

Stephanie Leonard  -  Teacher Grade 1/2

Melanie Smith  -  Teacher Grade 1/2

Kirsten Burrows  -  Teacher Grade 3/4

Emma Hoehne  -  Teacher Grade 3/4

Kaitlin Saynor -  Teacher Grade 3/4

Zoe Abbruzzese  - Teacher Grade 5/6

Timothy Langley -  Teacher Grade 5/6

Teresa Salvitti  -  Teacher Grade 5/6

Shazan Marikar  -  Teacher  P.E. 

Nari Maryanto -  Teacher  LOTE

Jo Gibson  -  Teacher ART

Laura Attrill  -  Teacher ART

Kristy Kennedy  -  ART Teacher

Liz Young  -  Integration Aide

John Hagen  -  Integration Aide

Nick Syme  - Integration Aide

Caitlin De Klijn  -  Integration Aide

Kiera Rankin  -  Integration Aide

Rachael Edwards  -  Business Manager

Lyn O'Regan  -  Administration

Wendy Wilson & Brett Hook  -  Instrumental Music